Zavolejte nám : 495 499 634
Napište: info@2ktrade.cz

Návod na napojení LED pásku

Návod zapojení LED pásku

NÁVOD NA MONTÁŽ A ZAPOJENÍ LED PÁSKU

Návod na montáž a zapojení LED pásku je součástí výrobku.

LED pásek je ve velmi ohebný plošný spoj, na kterém jsou připájeny LED diody. Jelikož charakteristika LED diod neumožnuje jejich přímé napojení na zdroj napětí, je LED pásek sestaven z modulu, které jsou tvořeny 3 sériove zapojenými LED a jedním rezistorem, který slouží k nastavení pracovního bodu LED diod. Jednotlivé moduly jsou pak na pásku propojeny paralelně. Díky paralelnímu spojení jednotlivých modulů, lze LED pásek snadno zkracovat či prodlužovat. Při manipulaci s LED pásky dbáme na ochranu před elektrostatickým výbojem! Čipy LED diod jsou náchylné na poškození statickou elektřinou. Na výrobku nesmějí být taktéž prováděny žádné změny v zapojení vyjma zkracování či prodlužování! Při připojování LED pásku k napájecímu zdroji věnujeme zvýšenou pozornost správné polaritě. LED pásek připojený na napájecí zdroj s opačnou polaritou nebude svítit a muže dojít k jeho poškození, které se muže projevit sníženou svítivostí či zkrácenou životností. LED pásek nesmí být připojen na zdroj střídavého napětí, neboť muže dojít k jeho poškození, které se může projevit sníženou svítivostí či zkrácenou životností. Připojením LED pásku na zdroje střídavého napětí záruka propadá.

Zkracování LED pásku Jelikož je často potřeba jiná délka než cca 5m (= jeden kotouč LED pásku) je nutné mít možnost LED pásek zkrátit na potřebnou délku. Konstrukce LED pásku však neumožnuje to, abychom mohli LED pásek zkrátit kdekoliv. Pásek je možné stříhat po úsecích zvaných modul. Délka modulu je nejčastěji 5 cm či 10 cm. Místa, kde je možné LED pásek stříhat jsou označená čárou a póly + a – a u některých typu jsou dokonce vyobrazeny v těchto místech nůžky.

Spojování LED pásku Prvním krokem při spojování dvou částí LED pásku je očištění pájecích bodu. NIKDY pro očištění povrchu nepoužíváme hrubší smirkový papír, pilník či jiné nevhodné nástroje. Na povrch, který byl očišten, naneseme tenkou vrstvu cínové pájky, která mimo jiné, zabrání oxidaci povrchu. Pocínování aplikujeme na vrchní i spodní straně! Pro očištění se NESMÍ používat žádných agresivních tekutin, jako jsou různé kyseliny či agresivní pasty. Aplikace agresivních látek na LED pásek má za následek zkrácení životnosti LED pásku a ztrátu záruky. V momentu, kdy máme pájecí body na obou spojovaných koncích pocínované, překontrolujeme polaritu spojovaných pásku. MUSÍME totiž spojit kladný pól jednoho pásku s kladným pólem pásku druhého. Kladné póly jsou většinou označeny znaménkem +. Pásek s nesprávnou polaritou nebude svítit! Pro pájení používáme cínovou pájku s NEAGRESIVNÍM, nejlépe bezoplachovým tavidlem. Aplikace pájky s agresivním tavidlem na LED pásek má za následek zkrácení životnosti LED pásku. Pokud jste si jisti, že je vše v pořádku, přeložíme oba konce LED pásku přes sebe tak, aby se kryly pájecí body na konci jednoho pásku s pájecími body na začátku druhého pásku. Poté zahřejeme hrotem páječky jeden pájecí bod vrchního LED pásku tak, aby se budoucí spoj dostatečne prohřál (aby se roztavila i cínová pájka na spodním pájecím bodu). Předtím, než oddálíme pájecí hrot pájecky z pájeného místa, vhodným nástrojem, napr. pinzetou s mírně rozevřenými čelistmi, přitiskneme oba pásky k sobě. Teprve pak oddálíme hrot z pájeného místa. Tímto jednoduchým postupem docílíme kvalitního spojení obou pájecích bodů. Přítlak na konce LED pásky mužeme aplikovat po celou dobu pájení. Takto podobně postupujte i při pájení k dvojlince. Kabel očistíte od bužírky a přiložíte na pájecí body. A obvyklým způsobem páječkou spojíte. Pro pájení se nesmí použít tzv. „trafopáječka“ nebo páječka neumožnující stabilizaci teploty hrotu páječky. Použití nekvalitní páječky či mechanického poškození LED pásku v důsledku chybného pájení má za následek ztrátu záruky na LED pásek. Výše uvedeným postupem provedeme spájení i druhého bodu. Po spájení obou bodů provedeme optickou, mechanickou i elektrickou kontrolu spojení obou LED pásku. Oba konce LED pásku jejichž body jsme pájeli, musí být u sebe tak, že mezi nimi nebude žádná mezera. Následně lehkým tahem zkusíme, zda spoj drží i mechanicky. Poslední kontrolou, elektrickou, zjistíme, zda svítí obě spojené části LED pásku. Pro napájení použijeme napájecí zdroj s výstupním napětím 12 V DC (stejnosměrné) s doporučovanou rezervou 20% W. Při napájení LED pásku do délky 5 metrů žádný problém nevzniká. Složitější situace nastávají v momentu, kdy potřebujeme napájet větší pocet LED pásků, či LED pásky o větších délkách. V případě, že osvětlení z LED pásků má více jak 20 metrů je lepší kontaktovat dodavatele s žádostí o odbornou radu s napájením, neboť se u velkého systému začnou uplatňovat i úbytky na vodičích. LED pásek připojený na napájecí zdroj s opačnou polaritou nebo na zdroj střídavého napětí. Nebude svítit a muže dojít k jeho poškození, které se muže projevit sníženou svítivostí či zkrácenou životností.

 

 

Pomocná tabulka pro výběr vhodného zdroje pro použití s LED páskem, v závislosti na délce a typu LED pásku:

LED zdroje 
Pokud bude LED pásek svítit větší část dne, doporučujeme použít silnější zdroj s rezervou cca 10% vypočtené hodnoty.

Např. : Máme 5m LED pásek typu 300 LED 3528 se spotřebou 4,8 W / m a chceme pro něj určit vhodný zdroj. Podle tabulky tomuto zatíženíodpovídá 25W zdroj. Pro méně intenzivní zatížení můžeme tedy použít 25W zdroj. Pokud ale očekáváme trvalé zatížení zdroje, je vhodné ještěodečíst rezervu alespoň 10% výkonu. Pro trvalé zatížení zdroje bude proto vhodnější použít 30W zdroj.

Přejít na nabídku LED pásků barevných - ZDE


Přejít na nabídku LED pásků bílých - ZDE